Меню

Чогаадыг мээн ынак чогаалчым салчак тока

10 класс тыва чогаал

Кичээлдин темазы, хевири
Шагы

Кичээлге шингээдип алыр кол билиглер

Словарь ажылы
Бажынга онаалга
Уези
Херек кырында

Киирилде кичээл. Чечен чогаалды сайгарары
1
Чечен чогаалды сайгарары

Кыска чечен чугаадан номчааш, сайгарар

Тыванын Россияга каттышканы болгаш тыва литературанын улам ынай хогжулдези
1
1945-1970 чылдарда Тывага улуг чаартылгалар-биле холбаштыр тыва чечен чогаалдын хогжулдезинин дугайында билиг

Канспект. Арын 5-9

Кичээл-портрет С.А.Сарыг-оолдун чогаадыкчы намдары
1
С.А.Сарыг-оолдун чогаадыкчы намдары

С.А.Сарыг-оолдун чогаадыкчы ажыл-ижинге хамаарыштыр реферат бижиир

С.А.Сарыг-оол «Эне-Сайым», «Саян-биле чугаалажыг»
1
Чогаалчынын лириказы-биле таныжар. Лириктиг чогаалдарынын сайгарылгазы
Богааланган –
Чалыыткаар —
«Эне-Сайым» деп шулукту шээжилээр

С.А.Сарыг-оолдун ынакшыл болгаш публицистиг лириказы
1
Чогаалчынын ынакшыл болгаш публицистиг лириказын сайгарар
Симфония –
Театр –
Кара-кыс –
Хургулек —
Шулуктернин кайы-бирээзин доктаадыр

С.А.Сарыг-оол «Алдын-кыс»
2
Чогаалда тыва чоннун амыдыралында чаартылгаларны маадырларнын амыдыралы-биле холбааны
Куржуланган –
Кулузун –
Ойтулааш –

С.А.Сарыг-оол «Ангыр-оолдун тоожузу»
3
Тыва улустун феодализмден чаа ниитилелче шимчээшкининин дугайында база куш-ажылчы чоннун тоогулуг салым-чолу
Аревэ –
Топ Хора –
Ланчыы —
Чогаадыкчы онаалгалар

ЧСК. Кичээл-илеткел «Ангыр-оол – мээн ынак маадырым»
1
Ангыр-оол чангыс чер чурттуг арат чон-биле кады кедизинде барып, чаа Тыванын торуттунгенинин херечизи, киржикчизи болуру

«Ангыр-оолдун тоожузунда» аас чогаалы

ЧСК. Чогаадыг «Баштайгы ынакшыл»
1
Харылзаалыг чугааны тургузары

Тыва номнар номчуур

Литературанын улусчузу
1
Литературанын улусчузунун дугайында

КДНК. «Аян тудуп чедип келдим»
1
Шулукту сайгарары

С.Б.Пюрбюнун лириказы
1
С.Б.Пюрбюнун лириказы-биле таныжар
Чыргал –
Дирижер —
Шуруктерни сайгарар, кайы-бирээзин шээжилээр

С.Б. Пюрбю «Кызыл уер»
4
С.Б.Пюрбюнун тогу-революстуг темага бижээн шиизинин кол утказы, маадырлары, дылынын уран-чечени, девискээр. Шии чогаалынын литературанын оске хевирлеринден ылгалы
Чейзен –
Чалан –
Арбан даргазы –
Суму чагырыкчызы –
Революция –

Чогаадыкчы онаалгалар: Корген шиизинге рецензия бижиир; Кужеппейге болгаш Шаалайга авторнун хамаарылгазы; чогаалдын тоогулуг уе-биле харылзаазы

ЧСК. Кичээл-истелге «Кужеппейнин овур-хевири»
1
Кужеппей – чонунун херээ дээш карак- кызыл маадыр

Шулуглелди сайгарар чурумун катаптаар

С.Б. Пюрбю «Уем болгаш уе-чергем дугайында»
3
Революлюцич мурнунда болгаш 50-60 чылдарга чедир тыва улустун амыдыралы
Хайдак –
Хавытчы –
Барылга –
Донгу –
Партизан –

А)«Тоожунун маадыры – тоогунун дириг херечизи» деп бодалды бадыткаар. Б)Тывага болуп турган тоогулуг болуушкуннарны чогаалдан ушта бижиир
В) Шулуглелдин уран-чеченинин онзагайы

ЧСК. Кичээл –оюн «Чуу? Кажан? Каяа?»
1
Ооренген темаларын катаптаар

Чогаадыг бижииринге белеткенир

ЧСК. Чогаадыг «Найырал – кучулуг куш»
1
Харылзаалыг чугааны тургузары

Дыннадыглар «Тывага болган тогу-революстуг оскерилгелер»

Тыва литературада тогу-революстуг тема
1
Тыва литературада тогу-революстуг тема дугайында билиг

Дыннадыглар белеткээр: А.К. Калзан «Чонга бараалгаткан чогаадыкчы ажыл»

Кичээл-семинар С.К.Тока «Араттын созу»
6
С.К.Токанын чогаадыкчы ажил-чорудулгазы. «Араттын созу» деп роман-трилогиянын 2-ги, 3-ку номнарындан эгелер. Куш-ажилчы чоннун тоогулуг салым-чолу
Намнын Топ Хораазы —
Уур-
Документалдыг –
Салгаш —
Кусел –
Оргуудел –
Лоцман –

Кичээл-рецензия С.К.Тока «Араттын созу»
1
Рецензия бижииринин дугайында билиг

Номчаан чогаалдарынга аннотация бижиир

Чечен чогаалдын кол-кол методтары
1
Чечен чогаалдын кол-кол методтары, оларнын тывылган уези
Классицизм –
Сентиментализм –
Романтизм –
Критиктиг реализм –
Социалистиг реазизм
Конспект Арын 163-167

Кичээл-лекция О.К. Саган-оолдун чогаадыкчы намдары
1
Саган-оолдун чогаадыкчы намдары

Реферат «О.К. Саган-оолдун чогаалдарынга унелелдер»

О.К.Саган-оол «Доспестер»
3
Кодээнин чонунун ажыл-амыдыралы. Оларнын ажил-херек дээш ургулчу кыптыгып, хайныгып чоруур толептиг аажи-чанынын, мозу-шынарынын дугайында
Кандидат –
Доктор –
Каракуль –
Хувискаал –
Комсомолдун уставы
Аныяктар адыгжы болур –
А) Аныяк зоотехниктин ажыл-херек аайы-биле будужу, худа амыдыралынга кижизии, njgnee
Б) Агар-оолдун чанында, ажылынын стилинде таарымча чок чуулдер
В) Романнын дылынын уран-чечени
Г) Чогаадыг бижииринге белеткенир

ЧСК. Чогаадыг «Хеймер-оол – чаа чуулдун ооскудукчузу»
1
Харылзаалыг чугааны тургузары

Кичээл-илеткел Роман дугайында билиг. Тыва романнын тывылганы болгаш баштайгы базымнары
1
Роман дугайында билиг. Романнын темалары, оон оске проза чогаалдарындан ылгалы

Читайте также:  Ном ток генератора 100 ква

Номчаан номунга ундезинниг унелел бижиир

М.Б.Кенин-Лопсан «Чугурук Сарала»
4
Романнын тема, идеязы, кол овур-хевирлер, кол болуушкуннар, дылынын уран-чечени
Монделе-
Маны –
Сооскен –
Соруг-
Ушку-
Чактыр-
Шан –
Дадаазыннай –
МЧАЭ –
Сагыл четтирген –
Чуруктар-
Шывак –
Илезин –
Дасык даргазы –
Тыртыг-
Романнын композициязы, сюжедин сайгарар

КДНК. К.К.Кудажы «Ыржым булун», «Ырак булут»
4
Романнарнын кол утказы, маадырлары, дылынын уран-чечени

Романнарнын композициязы, сюжедин сайгарар

С.О. Тамбанын чогаадыкчы намдары болгаш ажыл-чорудулгазы
1
С.О. Тамбанын чогаадыкчы намдары болгаш ажыл-чорудулгазы

Критиктиг статья «Донгада кадыктын» чаа аян-хоону» конспектилээр

С.О.Тамбанын лириказы
2
С.О.Тамбанын лириказынын сайгарылгазы
Гастелло-
Кучияк –
Эзен –
Якшы –

Шулуктерни сайгарар. «Мээн байым» деп шулукту шээжилээр

С.О. Тамба «Алдынчы»
2
Чогаалды номчуп сайгарар
Гидравлик –
Алдын уургайы —
Айтырыгларга харыы

С.С.Сюрюн-оол «Ынакшыл-дыр»
3
Тоожудан эгелерни номчуур. Кол утказы, маадырлар, кол-кол болуушкуннар
Куяк –
Обком –
Райком-
Чогаадыкчы онаалгалар: Мария Ивановнанын овур-хевирин ушта бижиир; Тоожунун кол-кол болуушкуннары; Авторнун актыг кижилерни нугулдээнин коргускен чижектери

Ю.Ш.Кюнзегеш
«Чеди-Суур»
1
Шулукте чоннун чудуг-сузуглери
Чуму-биле –
Кидиспей —
Шулукту доктаадыр

К.Ч. Тоюннун намдары болгаш чогаалчы ажылынын ниити унелели
1
К.Ч. Тоюннун намдары болгаш чогаалчы ажылынын ниити унелели

К.Ч. Тоюннун лириказы
2
К.Ч. Тоюннун шулуктеринин сайгарылгазы
Артынчак –

«Когерим» леп шулуктун филологтуг сайгарылгазы

К.Ч.Тоюн «Ынакшыл болгаш олум»
2
Шулуглелде болуушкуннарын уези, кижилернин ынакшылынга бурунгу феодалдыг езу-чурум уезинде байларнын хамаарылгазы
Чангы –
Чинзе –
Чалан –

А) Чогаалдын композициязын, сюжедин тодарадыр.
Б) Дылынын уран-чеченин сайгарар

Кичээл-лекция Т.Д,Кызыл-оолдун чогаадыкчы намдары, ажыл-чорудулгазы
1
.Д,Кызыл-оолдун чогаадыкчы намдары, ажыл-чорудулгазы

Чогаадыкчы ажыл: Чогаадыг – фантазия Чогаалчы В.Б.Монгуш-биле интервью. Чижээ: Шоодуглуг азы сатира-юморлуг чогаалдар бижиир деп бодал силерге канчаар торуттунуп келген ирги?

Т.Д.Кызыл-оол «Бугага устуртупкен»
2
Чогаалда араганын хай-бачыдынын уржуун коргускени
Чыда –
Коржаа –

Шоодуглуг чогаалдарнын ужур-дузазы

Тыва литература критиказынын дугайында билиг
3
Тыва литература критиказынын дугайында билиг. Баштайгы критиктиг статьялар

Критиктиг статьялар конспектилээр

Туннел кичээл
2
Ооренген чогаалдарын, чогаалчыларын катаптаар

Номчуттунар. Номчукчунун дневнигин долдурар

ИсточникСалчак Тока — Salchak Toka

Салчак Калбахорекович Тока ( русский : Салчак Калбакхорекович Тока , 15 декабря [ OS 2 декабря] 1901 — 11 мая 1973) был тувинским и советским политиком. С 1944 по 1973 гг. Был Генеральным секретарем Тувинского отделения КПСС ; Ранее он был генеральный секретарем ЦК из тувинских народно-революционной партии и был верховным правителем Тувинской Народной Республики с 1932 года до ее присоединения к СССР в 1944 году.

биография

Салчак Тока был членом Коммунистического университета трудящихся Востока ( русский : Коммунистический университет трудящихся Востока , Коммунистический университет трудящихся Востока ) в Москве и Кызыле. В 1929 году Советский Союз арестовал главу государства Дондук Куулар . Между тем, пять тувинских выпускников Коммунистического университета трудящихся Востока назначены чрезвычайными комиссарами Тувы. Их лояльность Сталину гарантировала, что они будут проводить политику, такую ​​как коллективизация, которую Дондук игнорировал. В 1929 году произошел переворот . 6 марта 1932 года Салчак Тока сменил Дондука на посту генерального секретаря Тувинской народно-революционной партии .

Салчак Тока установил тесные контакты с Иосифом Сталиным . После казни Дондука Куулара в 1932 году Салчак Тока стал правителем Танну Тувы. Он ввел коммунистическую идеологию после советской модели, кочевое сельское хозяйство было коллективизировано, а традиционные религии (тибетский буддизм и шаманизм) были подавлены. Вокруг него сложился личный культ, за свои литературные произведения он был награжден многочисленными советскими премиями.

В 1940 году он женился на Хертек Анчимаа , председательнице Малого Хурала . В 1944 году он потребовал присоединить Танну Тыва к Советскому Союзу. Мероприятие состоялось 30 октября 1944 года де-юре через Михаила Калинина . Тува была первоначально автономная область в Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и , начиная с 10 октября 1961 года в Тувинской АССР (Тува АССР). Салчак Тока до своей смерти в 1973 году оставался Генеральным секретарем тувинского отделения Коммунистической партии Советского Союза .

Читайте также:  Что произойдет с человеком после удара током

Источник

Презентация по теме: «С.К. Тока».

Описание презентации по отдельным слайдам:

Салчак Калбак-Х=рекович Тока-улустуё чогаалчызы

Салчак Тока 1901 чылдыё декабрь 15-те Кыдат империяныё Салчактар кожуунунга х=й уругларлыг ядыы арат Тас-Баштыгныё эн хеймер оглу болуп т=р\тт\нген. Ооё чаш чораан чылдары Каа-Хемниё каас-чараш бойдус чурумалдыг черлериниё бирээзи-Мерген хемниё унунга тос чадырга, =ске тыва уруглар-биле бир д=мей, чединмес, туреёги байдалга эрткен. Ооё шын адын Кол Тыкыы дээр чораан

Мерген хайнып-мөөреп чыдар

Мерген кыжын безин удуп чытпас

Кыжын Мерген кылын терең хар дүвүнче чаштына бээр

Мергенниң сыстып үнүп чыдар бажын караңгы , кара тайга карактап,кадагалап турар.

Сарыг-Септиң чаагай чыттыг ховуларынга киргеш,Мерген хостуг агып чыдар

Мергенниң уну чайның изиинде безин дагның өң-баазын чечектери-биле каастаныпкан чыдар

Мени авам төрээн чадырындан эң-не баштай үндүрүп кээрге,төрээн Мергеним көрген мен.

Овур-хевири: «Черликпен- бедик чаагай ыт. Кудуруунда кидис кескиндилери чыпшыр шарып каан чуве дег холчок уяланчак. Оон уну дынзыг болгаш чоон. Бодунда чангыс-даа ак дук чок, бугу боду хомур ышкаш кара. Бис Черликпен деп шола берген хунувустен эгелээш-ле, анаа ынак апарган бис. Черликпен база бистен адырылбас апарган. Черликпен боду бодун-не,ынчалза-даа кончуг шыырак, коданчы ыт чуве. Чамдыкта мен ону муна кааптарымга, тоовас-даа шошкуп чоруур. Ол бодунун кужунге бузурелдиг, ынчаарга кандыг-бир ыт олче халый берзе, оон шорузу-ла…».

Черликпен-азыракчы аёнап чоруур

Черликпен кодан эккелген

Черликпен ойнап тур

Черликпен – кымыл ол? Ээлеринин эргеледип чассытканын билир, бодунун ==р\шк\з\н янзы-б\р\ аргалар-биле илередир. ээн турлагныё кадарчызы, камгалакчызы чораан, уругларныё азыракчызы, ойнадыкчы-няньказы, сагыш-сеткилдин ==рт\кч\з\, чырыдыкчызы, берге \елерде дузалакчызы, б\з\релдиг =ён\\, уругларныё чоргааралы

Ыттарны шинчилээр эртемни — кинология Ыттарны шинчилээр кижилерни — кинологтар

Ыттар 400 ангы хевирлерлиг. Оларны 3 улуг болукке чарар Албан черинин ыттары: кызыгааржы, шериг, танныыл, чорук чоруур Анчы, спортчу ыттар Бажын ыттары: хавалар болгаш каасталга ыттары

Тывызыктар: 1. Дуне-даа, хундус-даа одек кодан кадарчызы. 2. Долганып-долганып ток диди. 3. Аалынга кадарчы, ээзинге эш.

Улегер домактар: Ыт думчуу борбаёнатпас, уруг караа кылаёнатпас. Ийи кижи аразынче с=с октавас, Ийи ыт аразынче с==к октавас.

Оштаашкыннар: Чайгы изиг х\нде ыт оът чулуп чий берзе – б\ргээр, чаъс чаар. Ыт улуй берзе – ээзинге багай, =л\м оштап турар боор. Ыт удуп чыда ээре берзе- аарып азы багай д\ш д\жеп чыдар боор. Ыт бодунуё =л\р\н эндевес. Ээзиниё эки ыды =л\рде ээлериниё караандан чаштыр, ырадыр чоруптар, хая-даш баарынче чаштына бээр. Ыды =л\рге аксынга чаг азы эътти суп каар.

Сарыг –Сеп школазыныё С.Тока аттыг музейи

«Чоннуё оглу» Совет Эвилелиниё Маадыры Хомушку Намгаевич Чургуй-оолдуё амыдырал-чуртталгазын, эрткен оруун бижип турар.

«Араттыё с=з\» деп роман-трилогияныё бирги ному \ш кезектен тургустунган Бирги номунуё ады: «Тос чадырда» («В берестяном чуме»); Ийиги номунуё ады: «Аас-кежии кайдал?» («Где счастье?»); /шк\ номунуё ады: «Демисел эгелээн» («Восстание»)

Эё-не сураглыг чогаалы С.К.Токаныё бижээн чогаалдарын оон иштинде эё-не сурагжаан чогаалы «Араттыё с=з\н» 23 янзы-б\р\ чоннарныё дылынче очулдурган. Салым чаяанныг чогаалчы деп ч\вени бадыткап турар.

ССРЭ-ниё к\р\не шаёналыныё лауреады 1951 чылда «Араттыё с=з\» деп бирги ному дээш ССРЭ-ниё к\р\не шаёналыныё лауреады деп атты тывыскан, а «Араттыё с=з\» деп романы дээш Тыва АССР-ниё К\р\не шаёналын (1974 чылда =лгениниё соонда) тывыскан Тыва литератураныё тургустунуушкунунга болгаш х=гж\лгезинге ачы-хавыяазы дээш Салчак Калбак-Х=рекович Тока (=лгениниё соонда) «Тыва АССР-ниё улустуё чогаалчызы» х\нд\л\г атты тывыскан.

Читайте также:  Схема пуска двигателя постоянного тока независимого возбуждения в функции времени

— «Араттыё с=з\» деп чогаалы дээш (1950) Сталинниё 3-к\ деёнелдиё премиязы — 7 Ленин орденнери Кызыл Тук ордени — Тыва Республиканыё 3 ордени болгаш х=й санныг медальдар Шаёналдары, премиялары

Кроссворд айтырыглары: Доора дургаар: 1. Салчак Калбак-Хорекович. Уланчызы чул? 2. Бис бо ажылды кылгаш каш деп демдек алыксап турар бис? 3. Ок-боо чокта тывалар ч\н\ё дузазы-биле аёнап чорааннарыл? 4. Токаныё угбазыныё адын кым дээр? 5. Салчак Токаныё авазын кым дээр чораан? 6.Анчы маадырныё ч\\дээрил? Узун дургаар: 8. Черликпен кандыг =ёнуг ыдыл? 9. Токаныё кырган-ачазы Калбак-Хорек кайыын к=ж\п келгенил? 10. Тока чогаалчы бо чылын 110 ч\л\г\л? 11. Черликпен-биле б=р\лер тулушкан соонда, хар кыры ч\н\н-биле кызыл кылдыр =ёнетине бергенил? 12. «Араттыё с=з\» деп чогаалда чалан эргелиг т=леп чок маадырныё ады кымыл? 7. Ч\\ деп хемниё кыдыынга т=р\тт\нгенил?

Туңнел Салчак Токанын «Араттын сөзүнде» бойдус чурумалын аажок байлак кылдыр көргүскени онзагай. Ук чурумалда кол черни Мерген хем-кол маадыр Тывыкының өскен хеми. С.К.Токаның « Араттың сөзү» делегейде эң-не билдингир , төөгуде мөнге арткан. — Ынчангаш С.Тока шынап-ла «Улустуё чогаалчызы» деп болур.

Кичээнгейинер дээш Четтирдивис!

  • Все материалы
  • Статьи
  • Научные работы
  • Видеоуроки
  • Презентации
  • Конспекты
  • Тесты
  • Рабочие программы
  • Другие методич. материалы

Номер материала: ДБ-169770

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Чогаадыг мээн ынак чогаалчым салчак тока

Салчак Калбакхөрекович Тока

1901чылдың декабрь 15-те Тожунуң Мөөн-Хөл деп черге (Салчак кожууннуң Мергенге деп база айтып турган) төрүттүнген. Тыва чогаалдың үндезилекчилериниң бирээзи. Чогаал ажылын 193 0 чылда эгелээн. Драматург, прозачы. ССРЭ-ниң болгаш Тыва АССР-ниң Күрүне шаңналдарының лауреады, Тыва АССР-ниң улустуң чогаалчызы . Ооң адын «ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери» деп Күрүне номунче киирген.

Ооң кол чогаалы – «Араттың сөзү» деп үш номнуг («Тос чадырда», «Араттың сөзү», «Чаа Тыва») романы ССРЭ-ниң улустарының болгаш делегей улустарының чээрби ажыг дылдарында очулдурттунган. «Херээжен», «Узун-Кара, Семис-Кара», «Дөңгүр-оол», «Боттанган күзел» деп шиилерниң, баштайгы тыва очерктерниң, чечен чугааларның , «Ада көрбээнин оглу көөр», «Чоннуң оглу», «Хайыраканчылар», «Хомду дайыны» деп барымдаалыг тоожуларның болгаш өске-даа чогаалдарның автору.

Номнары: 5 томнуг чогаалдар чыындызы (Кызыл, 1976–1981), шилиттинген проза чогаалдары (Кызыл, 1981) ; «Херээжен», (Кызыл, 1935), «Мээң сактыышкыным», (Кызыл, 1941), «В берестяном чуме» (Москва , «Советский писатель», 1943), «Тос чадырда» (Кызыл, 1944), «Араттың сөзү», 1-ги ном (Кызыл, 1951), «Араттың сөзү», 2-ги ном (Кызыл, 1965), «Ада көрбээнин оглу көөр» (Кызыл, 1963), «Чаа Тыва», (Кызыл, 1964), «Сказка о Кодур-ооле и Биче-кыс» (Кызыл, 1971), «Слово арата» , роман в 3-х книгах (Москва , «Советский писатель», 1972), «Хомду дайыны» (Кызыл, 1984), « Улуг ужарже» (Кызыл, 2002) болгаш оон-даа өске.

Источник